Kategória: Egy kis ezotéria

Angyalok

Angyalok pedig vannak


Az elmúlt néhány évszázad természettudományos, materialista világképe tagadta az angyalok létezését, az emberiség népei mégis mindig, minden korban tudták, hitték, tapasztalták, hogy vannak ilyen lények. A Szentírás pedig elsõ könyvétõl az utolsóig egységesen állítja létezésüket, és mély betekintést ad természetrajzukba.


Angyalok
Az angyalok tér által nem korlátozott, az emberi élettel nem összemérhető élettartamú, öntudatos, az embernél nagyobb tudású, de nem mindentudó élő valóságok. Először az Angyaltörténelemről szeretnék beszélni, tehát arról, hogy az idők folyamán mi hogyan láttuk az angyalokat, azután rátérnék az Angelológiára, az Angyalismeretre."

(részletek Dr. Szász Ilma: Mennyből az angyal cikkéből , megjelent a Lélek és Tudomány I. évf. 3. számában)

I. Angyaltörténelem

Kultúránkban az angyali jelenések három hullámát különíthetjük el.

1. A bibliai időket, amelyekben pátriárkák, próféták, látóemberek találkoztak angyalokkal. A Biblia több mint 300 helyen említi őket.

2. A középkort, amikor szenteknek, látnokoknak jelentek meg és teológusok rendszerezték őket.

3. A 18. századtól napjainkig, amikor egyre több ember számol be angyalélményekről.

Bibliai idők

A biblia angyaljelenéseivel kapcsolatban legközelebb Maimonides véleménye áll hozzám, aki szerint az angyaljelenések látomások révén történtek, akkor is, amikor a szent iratok erről külön említést nem tettek. A legnevezetesebb angyaljelenések egyike az Ábrahámot meglátogató három angyal ... A zsidók pusztai bolyongásakor Isten vezérlő angyalt rendelt eléjük, akinek a kabalisták a nevét is megfejtették a malaki=küldött, Isten küldötte szó betűcseréjével Mikáelként. A szent sátor szentek szentjének két kerub alakja hajolt védőn a

Énok könyve is nevén nevezi az angyalokat: Azázel volt a "hét" bukott angyalok vezére, míg a bolygók angyalai ilyen neveken szerepeltek:

Uriel, a "Tartarosz fölé helyezett angyal"

Rafael, "aki az emberek minden betegsége fölött uralkodik",

Mikáel, "az Isten népe fölé helyezett angyal",

Gábriel, "A Paradicsom őrzője",Ráguel, "aki bosszút áll a bukott angyalok világán", Fánuel, "aki a gonosz szellemeket távoltartja, hogy ne léphessenek a Szellemek Urához és ne vádolhassák a Földön élőket", és Istáriel, aki figyelmeztette Noét. Ez a konkrét angyalismeret a babiloni fogság után fellépő fordulat: miután a zsidóság az Egyistenhez már szorosan kötődött, megismerhette a közte és az ember közötti lényeket is.

Az Újtestamentumban Gábriel megjelenik Máriának, Józsefnek, Zakariásnak. ... az Apolalipszis egész angyalseregeket vonultat fel, köztük a harsonák és csészék 7 angyalát, akik a bolygóprincipiumokat képviselik, mégpedig a kabalista életfa sorrendjét követve, így:


Föld/Szaturnusz,
Hold,
Merkúr,
Nap,
Vénusz,
Mars,
Jupiter.

Pál az Ószövetségből ismert szeráfokon, kerubokon és közönséges

angyalokon kívül még hat szellemi fokozatot sorol fel:
arkangyalok/arkhangeloi,
fejedelemségek/arkhai,
főhatóságok/exousiai,
erősségek/dynameis,
uraságok/kyriotetes ,
trónusok/thronoi.

Ezekből alakítják ki később az angyali karokat és rendeket, a középső régióban némi sorrendcserével a különböző renszerekben. Pál közléseiből fontos intelem, hogy ezen angyali hatalmasságok bukott képviselői "e sötét világ kormányzói", és nemcsak hússal - vérrel, hanem elsősorban velük van tusakodásunk.

Középkor

A középkor teológusai aztán "rendet teremtenek" az égiek között. Pseudodyonisios reopagites (5.sz.), Szent Ambrus és Aquinói Tamás írásai alapján kialakulnak az angyalok rendjei és karai. ...

A keresztény szentek látomásai közül kimagaslik bingeni Hildegard finoman jellemzett nagylátomásai,

Assisi Ferenc keresztet hozó szeráf élménye,

Avilai Teréz szívét lándzsával átdöfő és Keresztes Szent Jánost börtönéből megszabadító angyalélménye.

Meg kell emlékeznünk egy másik hagyományról, a mohammedán vonulatról is. I.u. 613-ban Gábriel megjelent Mohammednek. Alakja betöltötte a fél eget, s a rémült prófétát fojtogatni kezdte a paranccsal: "Recitálj, recitálj!". Mindaddig kényszerítette, míg az első versek ki nem áradtak Mohammed torkán. Nem sok idő múlva Mohammed állította, hogy ördög által sugallt verseket is kimondott, de az a továbbiakban soha nem fog bekövetkezni. Az angyalok az iszlámban is megkapták szerepkörüket, az imákat ők jegyezgetik fel s majd tanúskodnak az ítélet napján; a végítélet harsonáját Iszráfil (Ráfáel) fogja megfújni. A szufik ihletett, hetes mennyország rendszerében a 3. menny lakói a géniuszi (lelki) angyalok, a formáló erők: a dzsinnek. A 4. égé a szellemmel kapcsolódó arkangyalok, az 5. égé a teremtő szellemként működő angyalok, míg a 6. ég ura ANIHU = az ÉN VAGYOK (=a személyes Isten), hogy a 7. égben mindenek beolvadhassanak az Ősegység állapotába.

Swedenborg, Blake, Steiner,...

A 18-20. század "angyalinváziója" Swedenborg, ill. Blake jelenései, víziói révén indult el. Swedenborg leírásai nagyon tanulságosak. Megkülönböztet géniuszokat (lelkeket) és szellemi lényeket, mindkét csoportban vannak jók és rosszak (genii boni ill. mali, spiriti boni ill. mali). A romlatlan égben megkülönbözteti a mennybéli ill. szellemi mennyet, előbbit a szeretet, utóbbit a bölcsesség angyalai lakják. Ha egy angyalban a szeretet kissé megfogy (Istent már nem pirosló hanem aranyfényű Napként látja), máris átcsúszik a bölcsesség szellemi mennyébe. S a poklokat is Istenhez hű angyalok vigyázzák fel, hiszen szétesne a Világ, ha szálai nem egy kézben futnának össze.

William Blake-ről, ne felejtsük el, hogy kiemelkedő médiumi vizionárius és művészi adottságai mellett az "angyalokat a Szentírás sátáni értelemben való olvasására" kisértette és boldog volt, ha egyet áttérített közülük. Az ördög pártján harcolt az angyalok - általa hidegnek tapasztalt - bölcsessége ellen s vallotta, hogy Miltont Elveszett Pradicsomának hőse is a Sátán. Ihletett művei szemlélésekor azért vegyük ezt figyelembe és ne fogadjuk el műveit fenntartás nélkül.

...Rudolf Steiner felelevenítette a 9 angyali hierarchia tanát, s az angyalokat védőangyal, az arkangyalokat népszellem, az arkhai-okat korszellem funkciókkal ruházta fel. ...

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy halál előtti látomásokban, veszedelmek előtt vagy nagy ínységben leggyakoribb a megtapasztalásuk. (Akár fizikai testben is, mert élő embert átiráníthatnak segíteni, vagy - esetleg - materializálódnak.) Moolenburgh holland orvos sok betege angyalélményét feldolgozva arra a következtetésre jutott, hogy az emberek élete olyan, mina a mélyvízi búvároké, s a felszíni védőszemélyzet szerepét az angyalok töltik be. Éjszakánként azután felhúznak magukhoz.

II. Angelológia

A Kabbala (a keleti tanokkal jó egyezésben) egyarcú, kétarcú és négyarcú angyalokat különböztet meg. (A hinduknak van még egy szép kategóriája: a sokarcú-ezerkarú. Ez vonatkozik a legfelső isteni szintű angyalok egységére, de az emberiségben testet öltő istenségre is.) Ezek a kifejezések nem azt jelentik, hogy ezek az angyalok így néznek ki, hanem lényegi sajátosságukat fejezik ki szimbolikus nyelven. Egyarcúnak a különválasztott külső duálpár egyik tagját tekintik, kétarcú az egyesült duálpár. Az asztrálszféra angyalai közt mindhárom előfordul, a romlatlan menny angyalai legalább négyarcúak.

Az angyalok három rendje a követketkező:

• A romlatlan menny angyalai: szeráfok, kerubok és trónusok (vagy trónkerekek, trónállók, azonosak az Apokalipszis 24 vénjével).

• A szoláris (sugárzó) asztrál menny angyalai: az uraságok (kyriotetes, Jupiter-zóna), erősségek (dynameis, Mars-zóna), főhatóságok (exousai, Nap-zóna).

• A lunáris (tükröző) asztrál menny angyalai: az emberősök (arkhai, Merkúr-zóna), arkangyalok (arkhangeloi, Vénusz-zóna), angyalok (angeloi, Hold-zóna).

Természetesen az asztrál mennyben jó és rossz angyalok egyaránt vannak. Az emberi szellem a főhatóságok, az emberi lélek az emberősök, az őrangyalok az arkangyalok, az emberi lélek angyalai az angyalok minőségét képviselik. ... A kilenc kar beosztása a legmagasabb, aktívan működő rezgésszintjük alapján osztályozza az angyalokat. A földi ember az 1-7. rezgéssíkon működik, az erősségekben a fejfölötti csakra is aktív, az uraságokban a kilences is. A trónusokban a 10., a kerubokban a 11., a szeráfokban a 12. szint is működik, sőt az dominál. A különböző szintek integráltságát, fenségét legfeljebb képi szimbólumok segítségével tudjuk megérteni.

... az emberi szellem ... elfordult Istenhez kapcsoló frigyládájától és ... ezen a szinten az embernek a koronája, legfőbb szellemi ténykedése sérül.

Amit itt az életében el kellene érnie az az, hogy szelleme visszaforduljon isteni frigyládájához, aminek fénye testének szellemi burkot ad, s azt megnemesíti. Lelke angyali része pedig tudatosuljon, és egész lelke tisztuljon angyalivá. Ekkor már szellem és lélek értik a védőangyalaik szavát. A következő szintek már alapvetően angyali minőségek. Lélek és szellem a testfölötti 8. csakra Szent Szellem lángjai által egyesülnek. Ezzel együtt a duálpárok is egyesülnek. Védőangyalaik pedig teljes mértékben ki tudják fejteni tanításaikat.A 9. csakraszint aktiválódását a fej fölötti kettős sisakréteg jelzi. Ezen a szinten már elindul a lélek-szellem-védőangyalok integrációja egymással és a duáléval. Eddig tart a jó és a rossz asztrál világa. Efölött már a romlatlan menny angyali hierarchiái következnek. A 10. szint a trónkerekeké. Az emberi duál és a két védőangyal lényegi egységet képez egy gondolatsugárzás körön belül, de egységük még labilis. A 11. szint a keruboké. E lények fix négyes egysége zavartalan. A 12. szint szeráfjai az Istenség körül járják boldog körtáncukat. Személyesek, de szeretetük intenzitása mindenki mással eggyé teszi őket. A szeráfok Ura a személyes Atyaisten.Ha igaz a hagyomány: az ember kerubi szintről száll alá, leváltak róla őrangyalai, két duálra bomlott szét és szelleme és lelke között is fellazult a kötelék. Ha azonban ezek újra egyesülnek, a szeráfi szintre emelkedhetik vissza. Érdemes az első, nem könnyű lépéseket megtenni visszafelé.

Védőangyalaink végeredményben lényegi (kerubi) egységünkhoz tartoznak. Kabalista szervezetek úgy tanítják, hogy a Zodiákus minden fokát felügyeli egy angyal és minden ötfokos szakaszát is felügyeli egy angyal. Szellemünk védőangyala ahhoz az angyali minőséghez tartozik, ami horoszkópunk Nap-fokát felügyeli. Egónk, elménk védőangyala viszont ahhoz a minőséghez tarozik, amely az ötfokos szakaszba az Aszcendensünk esik. Harmadik angyalunk, szellemünk "megsérült koronája", ami a lélek tudattalan részébe süllyedt. Ezt az az 5 fokot uraló angyal jellemzi, amely szakaszban a horoszkópunk Napja tartózkodik. Ezeknek az angyaloknak a sajátságait Papus kabaláról szóló könyvének függelékében megtalálhatjuk, s kontemplálhatjuk őket életünk irányultságának jobb megértése céljából.

Őrangyalaink tehát végeredményben mi magunk vagyunk, teljes egységünkben. Érzékszerven kívüli észleléseink főként nekik köszönhetőek. De tőlünk független lelkek (elhalt emberek már éber állapotú lelkei) is feladatul kaphatják, hogy védőszellemként működjenek körülöttünk. Állítólag egy "pásztor" és egy "sáfár" funkciójú védőszellemet mindenki kap, nehéz helyzeteiben pedig még több, más segítőt is a túlsó dimenzióból.

E védőszellemek "leválthatók", cserélődhetnek. Halálakor pedig "rapportőr" átvezető angyalokat küldenek az emberhez.

Jó, ha tudjuk: nem vagyunk egyedül. Tudatunkba őrnagyalaink, védőszellemeink sugallatai is behatolhatnak. De azt is tudnunk kell, hogy sem nem makulátlanok, sem nem tévedhetetlenek. Minden sugallatot a legfelsőbb, legtisztább tanítás fényében kell mérlegelnünk.
(A cikket beküldte: nayloon)Kétely
Előző cikkem, Új író? - Szócséplés! címmel, az automatikus írás életembe való betüremkedésének kezdetéről hivatott tájékoztatni. Ezúttal a történet folytatását képviselő, értelmező - már ahogy én tanultam meg viselni elkerülhetetlen sorsom - leírást adnék kedves olvasóim elé. »

Öleld meg, mielőtt összeomlana a világ!
Mindannyian éltük már át az érzést, amikor szeretünk valakit, valakit - aki annyira fontos nekünk, hogy nincsenek is rá szavak. Az élet mégis mindig úgy terel minket, hogy pont Őt bántjuk meg, pont neki esünk neki, amikor egy mélyebb gödörben csücsül a lelkünk... »
Minden jog fenntartva © 2024, www.testunklelkunk.hu | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | Kapcsolat: info (kukac) testunklelkunk.hu | WebMinute Kft.